exness globalgt

Bitkub ชี้แจง “กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 15 ล้านบาท เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB”

Bitkub ชี้แจง “กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 15 ล้านบาท เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB”

Bitkub ชี้แจงกรณีคณะกรรมการก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรด : Bitkub ได้ออกมาชี้แจง ประกาศสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อ “กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 15 ล้านบาท เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB  ” หลังจากที่มีกระแสข่าวว่อนโซเซียล เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ บิทคับ ออนไลน์-คณะกรรม เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรด

ประกาศสำคัญ
หัวข้อ กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กรณีเหรียญ KUB (Bitkub Coin)
.
ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับฯ”) ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) และคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ กรณีการจดทะเบียนเหรียญ KUB (Bitkub Coin) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ นั้น
.
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ KUB (Bitkub Coin) บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละครั้ง จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) เดียวกัน
—————–
*** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของเหรียญ KUB (Bitkub Coin) แล้ว และขอเรียนว่า เหรียญ KUB ยังคงมีคุณสมบัติเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้เคยพิจารณาคัดเลือกไว้ และยังคงอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ตามปกติ
——————-
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจ้ง ดังต่อไปนี้
.
1. บริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงของเหรียญเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญเพื่อให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญก่อนการเปิดให้ซื้อขายทุกครั้ง
.
2. บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing) ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมีการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง White paper และการขอ Profile listing ID จากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้รับทราบประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการและได้ส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปแล้ว
.
3. บริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เป็นประจำ และมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
.
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยถือประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป
.
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
.
————–
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://support.bitkub.com/hc/th/articles/6042552216973

 

 

Global GT รีวิว

สมัคร Global GT

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker