exness globalgt

กลต ออกเกณฑ์คุม exchange ส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า !

กลต ออกเกณฑ์คุม exchange ส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า !

กลต ออกเกณฑ์คุม exchange ส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า ! : ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 | ฉบับที่ 44 / 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการสอบทานทรัพย์สินของลูกค้า
ปัจจุบันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังมิได้มีการกำหนดในเรื่องการจัดทำรายงานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล จัดทำรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. ร่วมกับกรมสรรพากร และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกำหนดรายละเอียดของรายงานดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบธุรกรรมของตนเองตามรายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุน ที่กระทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยื่นเสียภาษีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย (1) ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดส่งรายงานให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาปรับตัว และ (2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรายงานให้ลูกค้าภายในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าทำธุรกรรม และให้ลูกค้าเข้าดูธุรกรรมย้อนหลังได้ 1 ปี 6 เดือน

 

อ้างอิง : https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9369

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

โบรกเกอร์ forex

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168