exness globalgt

ก.ล.ต. ลงดาบปรับ Bitkub และบอร์ด 15 ล้านบาท จากหลายฐานความผิด

ก.ล.ต. ลงดาบปรับ Bitkub และบอร์ด 15 ล้านบาท จากหลายฐานความผิด

ก.ล.ต. ประกาศเปรียบเทียบปรับบริษัทและกรรมการมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท จากหลายฐานความผิดทั้ง คัดเลือกเหรียญ KUBcoin ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)

ก.ล.ต.ประกาศเปรียบเทียบปรับ คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) จำนวน 6 รายใน ฐานความผิดต่างๆ ได้แก่ 1.นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์ 2.นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ 3.นายปิยพงษ์ โคตรชนะ 4.นายพงศกร สุตันตยาวลี 5.นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ และ 6.บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เหตุพิจารณาคัดเลือกเหรียญ KUBcoin เข้ากระดานเทรดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)
.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ออกประกาศเปรียบเทียบปรับคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) จำนวน 6 รายใน ฐานความผิดต่างๆ ได้แก่ 1.นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์ 2.นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ 3.นายปิยพงษ์ โคตรชนะ 4.นายพงศกร สุตันตยาวลี 5.นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ และ 6.บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งบุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) โดยมีความผิดตามมาตรา 94 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 5 รายดังกล่าวนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) แต่ได้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่พึงต้องกระทำ เป็นเหตุให้ BO คัดเลือก Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ซึ่งทาง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2565 โดยปรับเป็นเงินรายละ 2,533,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,201,000 บาท
.
อย่างไรก็ดีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้กำหนดค่าปรับรายวันจนกว่าบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะปฏิบัติในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง
.
ทั้งนี้ ค่าปรับที่ปรากฏดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนค่าปรับรายวันตั้งแต่วันถัดจากวันที่เปรียบเทียบความผิดจนถึงวันที่บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามการเปรียบเทียบความผิด

ที่มา :  https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000042843?fbclid=IwAR1lGdGDsMLkGlxLAQ4lSFa4cyrDdh44Z1oYAM_L3DJ-G2VtF9sZXXYr-Ks

 

Global GT รีวิว

สมัคร Global GT

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker