globalgt exness

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และประสิทธิภาพองค์กร 12 อัตรา

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และประสิทธิภาพองค์กร 12 อัตรา

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และประสิทธิภาพองค์กร 12 อัตรา

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายงาน : สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร )
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
สาขาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร – เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน : 12 อัตรา

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และประสิทธิภาพองค์กร 12 อัตรา
รูปภาพจาก : เพจสำนักงาน กลต.

Web Application Development (Developer) 3 อัตรา
รายละเอียดงาน

พัฒนาระบบด้วย Scrum Methodology ดังนี้
ทำความเข้าใจ requirement ใน product backlog เพื่อกำหนดรายละเอียดงาน (item) ใน sprint backlog
ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตามเนื้องานใน sprint backlog
พัฒนาโปรแกรมตาม sprint item ที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตาม engineering practice เพื่อให้โปรแกรมมีคุณภาพ (test-driven development)
นำเสนองานที่พัฒนาต่อ product owner
จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามและดูแแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineer / Computer Science / Information Technology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

• สามารถพัฒนา web application ด้วยภาษา C#.NET / .Net Core / Angular

 

System Analyst & Enterprise Solution 1 อัตรา

รายละเอียดงาน : บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานภายในสำนักงาน ก.ล.ต. (enterprise solution) โดยประเมินทางเลือกในการพัฒนาระบบ (Build or Buy) และบริหารจัดการทรัพยากร (resource) ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

สำรวจความต้องการ (survey requirement) จัดทำ TOR เพื่อประกอบการจัดหา Package solution หรือจัดทำสรุปความต้องการเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบ โดยระบบที่จัดหาหรือพัฒนาต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสถาปัตยกรรมของสำนักงาน ก.ล.ต.
ทดสอบและติดตั้งระบบงาน เพื่อมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้
จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปอ้างอิงในอนาคตได้
สนับสนุนการใช้ระบบงานที่จัดหาหรือพัฒนา ตอบข้อซักถามปัญหาที่เกิดขึ้น ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาเพื่อแก้ไขปัญหา
ศึกษา และติดตาม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีด้าน Software package
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม และใช้งานคำสั่งภาษา SQL
มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 550 หรือ IELTS ≥ 5.0 หรือ TOEFL ≥ 55
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบ หรือ IT Best Practice หรือ Enterprise IT Solution
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกรรมด้านตลาดทุน

 

Application Support & Quality Assurance จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

ศึกษาการทำงานและสถาปัตยกรรมของระบบงานที่สำนักงานพัฒนา จัดทำคู่มือในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
บริหารจัดการทีม outsource ที่รับผิดชอบงานด้าน 1st tier และ 2nd tier application support ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ/มาตรฐานของสำนักงาน
รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในส่วนที่ outsource ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดตาม และประสานงาน 3rd tier ให้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคเชิงลึก และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งต่อให้ 2nd tier application support สามารถแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป
ศึกษาและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ รวมทั้งศึกษาและติดตาม IT Best Practice ที่เกี่ยวข้อง เช่น ITIL และนำมาประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จัดทำรายงานและสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อผู้บริหาร
ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม และใช้งานคำสั่งภาษา SQL
มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 550 หรือ IELTS ≥ 5.0 หรือ TOEFL ≥ 55
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ IT Service Management หรือ IT Governance หรือ IT Best Practice หรือ Enterprise IT Architecture
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การใช้ระบบ ticket management เช่น Fresh Service
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกรรมด้านตลาดทุน

Database & Data Platform Administrator 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมดูแล การบริหารจัดการ ของ IT Infrastructure ระบบ Database ระบบ Data Analytics ระบบ Data Visualization ระบบ Data Integration รวมถึงเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย (IT Infrastructure Management) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งติดตั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และ Cloud Infrastructure ของสำนักงาน ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ มีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเชิงลึก
ปฏิบัติงาน Operation ที่เกี่ยวข้องกับ IT Infrastructure ระบบ Database ระบบ Data Analytics ระบบ Data Visualization ระบบ Data Integration เช่น Execute คำสั่งฐานข้อมูล ออกแบบและปรับปรุงสร้างโครงสร้าง กำหนดค่าความปลอดภัย กำหนดสิทธิ์ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพ เฝ้าระวังการทำงาน เป็นต้น
ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานด้านระบบ Database ระบบ Data Analytics ระบบ Data Visualization ระบบ Data Integration รวมถึงระบบ IT Infrastructure ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT Infrastructure โดยประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมดูแล และบริหารจัดการโครงการด้าน IT Infrastructure ให้แล้วเสร็จตามแผน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บริหารจัดการและควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Vendor) ให้ดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในสัญญา และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Operation รวมถึงงานออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Database ระบบ Data Analytics ระบบ Data Visualization และระบบ Data Integration
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูลแบบ Relational หรือ Non-Relational เช่น MSSQL, MySQL, Oracle, MongoDB การติดตั้งและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Data Analytics ระบบ Data Visualization และระบบ Data Integration เช่น Azure Databricks, Azure Data Lake, Power BI, Azure Data Factory, SSIS ทั้งในลักษณะ On-premises และ On-Cloud IaaS/PaaS/SaaS การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ Best Practices และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Infrastructure support & Cloud Engineer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมดูแล การบริหารจัดการ IT Infrastructure ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และระบบจัดการฐานข้อมูล (IT Infrastructure Management) ที่ติดตั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และ Cloud Infrastructure ของสำนักงาน ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ มีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเชิงลึก
ควบคุมดูแล และบริหารจัดการโครงการด้าน IT Infrastructure ให้แล้วเสร็จตามแผน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบริหารจัดการและควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Vendor) ให้ดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในสัญญา และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน
บริหารจัดการความต้องการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Vendor) ในการดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone และ Contact Center ให้เป็นไปตามพันธกิจของสำนักงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่สายงานหลักในงานด้านการกำกับและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone และ Contact Center Best Practices และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศการติดตั้งและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบบน Cloud IaaS/PaaS ที่ให้บริการโดย Leaders ในกลุ่ม Cloud Infrastructure and Platform Services หรือ Cloud SaaS เช่น Microsoft 365 Enterprise
หรือสนใจศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานด้าน IT Infrastructure เพื่อจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน
หรือสนใจงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT Infrastructure โดยประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

Data Management & Data Engineer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ:
ออกแบบโครงสร้างข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ
ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ end-to-end data pipeline บน data platform ที่สำนักงานใช้งาน ทั้ง data warehouse / data mart และ data lake เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ พร้อมใช้ ตอบโจทย์การใช้งานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
พัฒนาหรือแก้ไขโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูล ให้สามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องตามฟังก์ชั่นงาน
วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล อาทิ BI / dashboard / alert เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ยืดหยุ่น สะดวก รวดเร็ว
ดำเนินการในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม data governance ของสำนักงาน รวมถึงการจัดการทำเอกสารต่าง ๆ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษาการใช้งานข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Information Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เขียนโปรแกรม (Programming) หรือสร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function บนฐานข้อมูล MYSQL / ORACLE / MSSQL
คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สามารถใช้งาน C#.NET หรือ SQL Server Reporting Services (SSRS) หรือ SQL Server Integration Services (SSIS) หรือ SQL Server Analysis Services (SSAS) หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดทุน

Process Design & Development จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ:
ศึกษา และออกแบบ formalized process รองรับ data-driven และ knowledge management
ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิเคราะห์ ระบุปัญหา สาเหตุ และนำเครื่องมือ การบริหาร/การพัฒนาองค์กร มาใช้ในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างเหมาะสม
สร้าง digital mindset และ continuous improvement และกำหนดแนวทาง สนับสนุน และให้คำแนะนำฝ่ายงาน
ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการติดต่อ สื่อสาร สร้างและประสานความเข้าใจ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเร่งรีบ มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน

Transformation Strategy & Enterprise Architecture จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

ศึกษา เชื่อมโยง และนำเสนอ ทิศทาง mega trends ทิศทางด้านการบริหารองค์กร การดำเนินการของ regulators อื่น ตลอดจนมาตรฐานและ best practices ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ และนำเสนอแผนขับเคลื่อนองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตลอดจนระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพองค์กร
ติดตามการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กร สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามแผน
ให้คำแนะนำฝ่ายงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเบื้องต้น
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการติดต่อ สื่อสาร สร้างและประสานความเข้าใจ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเร่งรีบ มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีประสบการณ์ในงานด้านการวางกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ด้านดิจิทัล และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพองค์กร

สนใจสมัคร

ส่งresume มาที่ recruit@sec.or.th
หรือกรอกใบสมัคร https://www.sec.or.th/TH/Documents/job_application.doc และส่งมาที่ recruit@sec.or.th

 

ข้อมูลจาก : https://www.sec.or.th/TH/Pages/JOB_Detail.aspx?SECID=120

 

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

เปิดบัญชี Forex เพื่อรับโบนัสเทรด

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168