exness globalgt

Zipmex : ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ : zipmex ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลสิงคโปร์ได้พิจารณาคำขอพักชำระหนี้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ และมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ของซิปเม็กซ์ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำหรับกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ทั้งห้าบริษัท (“คำสั่งพักชำระหนี้”) ไปถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ผู้ยื่นคำขอพักชำระหนี้แต่ละรายมีสิทธิและสามารถยื่นเอกสารใด ๆ ในการพิจารณาคำขอใด ๆ ตามที่ศาลจะได้อนุญาต เพื่อริเริ่ม ดำเนินการ หรือบังคับกระบวนการใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ถูกระงับโดยคำสั่งพักชำระหนี้ คำสั่งพักชำระหนี้มีผลใช้บังคับกับการกระทำใด ๆ ของบุคคลใด ๆ ในประเทศสิงคโปร์ หรือภายในเขตอำนาจของศาลสิงคโปร์ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ หรือที่อื่นใด ผู้ยื่นคำขอต้องนำส่งข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 64(6) ของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ค.ศ. 2018 (Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018) ภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ หลังจากนั้น ผู้ยื่นคำขอต้องนำส่งงบรายเดือนของฝ่ายบริหารทุกเดือน จนกว่าคำสั่งพักชำระหนี้จะสิ้นสุด และ ผู้ยื่นคำขอและบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งต่าง ๆ มีอิสระในการยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งเพิ่มเติม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรว่าต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือมีความจำเป็น นอกจากนี้ ศาลยังกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องจัดการประชุมใหญ่ในลักษณะ Town Hall Meeting กับเจ้าหนี้และลูกค้า ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้

โดยในการประชุมดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำขออธิบายโดยกระช้บว่า การดำเนินการในสิงคโปร์มีความสำคัญต่อเจ้าหนี้และลูกค้าอย่างไร สถานะของการลงทุนต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องเสนอ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสำเร็จของข้อเสนอทั้งหลายของนักลงทุนและระดับความจริงจังของนักลงทุน และเมื่อใดที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง Z Wallet ได้

ผู้ยื่นคำขอต้องรายงานศาลเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุม Town Hall รวมถึงการหารือต่าง ๆ กับเจ้าหนี้ ตลอดจนนำส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นต่อศาลภายใน 6 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องพิจารณาว่าสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้หรือไม่ ผู้ยื่นคำขอจะต้องตรวจทานหนังสือให้การสนับสนุน และ/หรือ คัดค้านจากเจ้าหนี้ทั้งหลาย และนำส่งศาลทุกเดือน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ขยายเวลาพักชำระหนี้เพิ่มเติม ซึ่งตามกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นี้

การปรับโครงสร้างของกลุ่มซิปเม็กซ์โดยรวม และผู้ยื่นคำร้องทั้งหมด รวมถึง Zipmex Company Limited และ PT Zipmex Exchange Indonesia จะยังคงดำเนินต่อไปในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้กฎหมายล้มละลายของประเทศสิงคโปร์ เจ้าหนี้และลูกค้าจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปรับโครงสร้าง และจะได้รับสำเนาเอกสารใดๆ ที่มีการยื่นต่อศาล โดยเจ้าหนี้ทุกท่านจะได้รับผ่านทางลิงก์ Dropbox ที่ต้องใช้รหัสผ่าน ตามประกาศฉบับต่าง ๆ ก่อนหน้านี้

 

ข้อมูลจาก : ลงทุนงูๆปลาๆ – Ez Invest

 

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168