30 C
Thailand
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
- Advertisement -spot_img

Bitkub ชี้แจงประเด็นการ ลิสต์เหรียญ KUB เข้าสู่กระดานซื้อขาย (ก.ล.ต.)

Bitkub ชี้แจงประเด็นการ ลิสต์เหรียญ KUB เข้าสู่กระดานซื้อขาย (ก.ล.ต.) บนกระดานเทรดให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้ Bitkub แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ในการเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขายฯ) ของ Bitkub ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยให้ Bitkub ประสานกับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (BBT) ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ KUB โดยให้ BBT แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB ให้เป็นไปตามคะแนนที่ Bitkub ได้พิจารณาไว้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และให้ Bitkub แสดงหลักฐานอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ว่า มาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB เป็นไปตามคะแนนที่ Bitkub ได้พิจารณาไว้

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 Bitkub ได้พิจารณาอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของ Bitkub โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการคัดเลือกเหรียญ KUB แล้ว พบว่า Bitkub มีการให้คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB เพื่ออนุมัติให้เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของ Bitkub ไม่เป็นไปตาม Listing Rule ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย Bitkub ให้คะแนนในเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคในระดับที่ “สูงกว่ามาตรฐานและไม่เคยมีมาก่อน” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานและเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า เหรียญ KUB มีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่จริง นอกจากนี้ Bitkub ยังให้คะแนนในหัวข้อการระดมทุนและหัวข้อส่วนลด Pre-ICO Sale ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเหรียญ KUB ด้วย จึงทำให้ ก.ล.ต. เห็นว่า คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB โดยรวมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะอนุมัติเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้

 

Facebook Page ของ Bitkub ก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ที่ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB บนกระดานเทรดให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศข่าวและมีหนังสือถึงบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) มีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นั้น

บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รับทราบประเด็นดังกล่าวแล้วและขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
บริษัทขอกราบเรียนว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท นอกจากนี้การให้คะแนนเหรียญ KUB ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว

“ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB นั้น ยังไม่กระทบต่อการให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทแต่อย่างใด” บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ประกอบธุรกิจอย่างสุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมเป็นสำคัญ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

“ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB นั้น ยังไม่กระทบต่อการให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทแต่อย่างใด” บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ประกอบธุรกิจอย่างสุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลจากBitkub 

 

สมัคร XM

exness รีวิว

อ่านเพิ่มเติม: รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker

- Advertisement -spot_img
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
บทความล่าสุด