35 C
Thailand
วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
- Advertisement -spot_img

การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลด์สหรัฐ คืออะไร ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลด์สหรัฐ คืออะไร ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐ คืออะไร ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร :การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐ  เป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของสหรัฐอนุญาตให้คืนหรือจ่ายตอบแทนสำหรับการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลาง แต่งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเงินของรัฐบาลและมีผลกับเศรษฐกิจอย่างมาก อนึ่งยังส่งผลต่อผู้ลงทุน บรรลุทรัพย์และระบบเงินทุนรวมถึงบรรจุแรงงาน รายละเอียดของการประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐมีผลต่อเศรษฐกิจดังนี้:

 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืม: การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐมักเป็นการประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้สำหรับการกู้ยืมเงิน ธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานราชการสามารถยืมเงินจากธนาคารกลางในอัตราดอกเบี้ยนี้ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยนี้สามารถกระตุ้นหรือลดการกิจกรรมเศรษฐกิจ ถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกลดลงจะทำให้การกู้ยืมเงินง่ายขึ้น ทำให้บรรจุแรงงานเพิ่มขึ้น และส่งผลในการเพิ่มการลงทุนและการบรรลุทรัพย์ เป็นการกระตุ้นการเศรษฐกิจ อย่างตรงข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การกู้ยืมเงินจะลดลง และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนลดการลงทุนและบรรจุแรงงานลดลง ทำให้เศรษฐกิจชะงักหรือลดลง.
 2. ความเสี่ยงในการลงทุน: การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐอาจมีผลต่อระดับความเสี่ยงในการลงทุน หากอัตราดอกเบี้ยลดลง ผู้ลงทุนอาจจะมองเห็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางแอกชิสจะลดลง แต่การประกาศตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจเสนอโอกาสในการลงทุนทางแอกชิสเนื่องจากผลตอบแทนจากเงินฝากที่ธนาคารลดลง.
 3. ราคาและความสามารถในการคาดการณ์: การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนและผู้คาดการณ์ตลาดต้องพึงสนใจ ความคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยสามารถส่งผลต่อราคาของตราสารทางการเงินและความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจรวมถึงเงินตราของประเทศ.

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

การประกาศตัวเลขบอนด์ยีลสหรัฐมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการคาดการณ์ทิศทางตลาดทางการเงิน การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจการลงทุนและการจ้างงาน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยสหรัฐยังสามารถมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกใหญ่ การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรากษาความมั่นคงของระบบการเงินและการเศรษฐกิจสหรัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

การประกาศตัวเลข บอนด์ยีลสหรัฐเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการเงินและมีผลต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน การควบคุมและปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางทำเพื่อสนับสนุนความเสถียรในเศรษฐกิจและควบคุมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสมดุล การทำให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจสมดุลมีความสำคัญเพื่อส่งผลดีต่อประชาชนและธุรกิจในระยะยาว.

Bond Yield สูงขึ้นและลดลงสามารถส่งผลต่อคู่เงิน (currency pair) อย่างไรดังนี้:

 1. Bond Yield สูงขึ้น
 • เมื่อ Bond Yield สูงขึ้น (คืออัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้เพิ่มขึ้น), ราคาของพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้ลดลง. เนื่องจากในขณะที่ราคาลดลง อัตราผลตอบแทนที่ถูกจ่ายไปยังผู้ถือพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผลตอบแทนที่ลงทุนได้จากพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้นั้นสูงขึ้น.
 • การเพิ่ม Bond Yield ส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นปลอดภัย ดังนั้น นักลงทุนอาจพบว่าการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นและสามารถดูแลรักษาทิศทางดอกเบี้ยให้คงที่.
 • สิ่งนี้อาจส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศนั้นทำให้มีโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์นั้นมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินเป็นลบ.
 1. Bond Yield ลดลง
 • เมื่อ Bond Yield ลดลง (คืออัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้ลดลง), ราคาของพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้เพิ่มขึ้น. เนื่องจากในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ถูกจ่ายไปยังผู้ถือพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผลตอบแทนที่ลงทุนได้จากพันธบัตรรัฐหรือตราสารหนี้นั้นลดลง.
 • การลด Bond Yield ส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นปลอดภัย ดังนั้น นักลงทุนอาจพบว่าการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มีผลตอบแทนที่ต่ำลงและไม่สามารถดูแลรักษาทิศทางดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 • สิ่งนี้อาจส่งผลต่อค่าเงินของประเทศนั้นให้มีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศนั้นทำให้มีน้อยกว่าโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์นั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินเป็นบวก.

ดังนั้น การปรับ Bond Yield สูงขึ้นหรือลดลงสามารถมีผลต่อค่าเงินและการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นๆในตลาดการเงินในประเทศนั้น. การเข้าใจตัวชี้วัดนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีการทำธุรกิจในตลาดการเงินและสินทรัพย์.

เมื่อ Bond Yield มีการเปลี่ยนแปลง ควรปรับพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างไร?

นักลงทุนควรพิจารณาการปรับน้ำหนักในการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ที่เป็นปลอดภัยกับสินทรัพย์ที่เสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพในการเติบโตดี ถึงแม้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปรับเพิ่มเงินอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนควรพยายามหาตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการครอบครองสั้น เพื่อที่จะสามารถลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ (ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนสูง) ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นมักจะมีผลขาดทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการครอบครองยาว

ในทางกลับกัน หากอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ลดลง ควรลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการครอบครองยาวมากเพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนที่คงที่ และลดความผันผวนจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย สรุปได้ว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินผลกระทบของการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond Yield ต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน และนักลงทุนควรพิจารณาการกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม.

ขอบคุณที่มา:Investopedia

รีวิวโบรกเกอร์ Exness

รีวิวโบรกเกอร์ ZFX

รีวิวโบรกเกอร์ Eightcap

รีวิวโบรกเกอร์ XM

รีวิวโบรกเกอร์ FBS

อ่าน: รีวิวโบรกเกอร์

 

 

- Advertisement -spot_img
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
บทความล่าสุด